home

 

 

           

 

 

                                  รายการวิทยุหมอทาง

                 

                                         ทุกวันศุกร์เวลา 11.00-12.00 น.

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการซ่อมถนน

วันที่ 9 กันยายน 2562 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการซ่อมถนน  สาย นม.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 2 –บ้านบะใหญ่ อำเภอสูงเนิน,ปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา ช่วง กม.ที่ 12+000 (ซ้ายทาง) เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกและปลอดภัยในสายทาง  

วันที่ : 11 ต.ค. 2562 09:15

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้เข้าดำเนินการซ่อมถนนสาย

วันที่ 8 ตุลาคม 2562  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้เข้าดำเนินการซ่อมถนนสาย นม.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 2 –บ้านบะใหญ่ อำเภอสูงเนิน,ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ช่วง กม.ที่ 39+900 (ซ้ายทาง) เพื่อความปลอดภัย   ของผู้ใช้เส้นทาง  

วันที่ : 10 ต.ค. 2562 15:15

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการซ่อมถนน

วันที่ 1 ตุลาคม 2562  หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการซ่อมถนน  สาย นม.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 2 –บ้านบะใหญ่ อำเภอสูงเนิน,ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ช่วง กม.ที่ 42+900 เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก และปลอดภัยในสายทาง  

วันที่ : 10 ต.ค. 2562 15:00

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการซ่อมถนน

วันที่ 26 กันยายน 2562 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการซ่อมถนน  สาย นม.3139 แยกทางหลวงหมายเลข 304 –บ้านคลองสะท้อน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ช่วง กม.ที่ 1+800 (ขวาทาง) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในสายทาง  

วันที่ : 10 ต.ค. 2562 15:00

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการซ่อมถนน

วันที่ 25 กันยายน 2562 หมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้ดำเนินการซ่อมถนน  สาย นม.3139 แยกทางหลวงหมายเลข 304–บ้านคลองสะท้อน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ช่วง กม.ที่ 0+015 (ซ้ายทาง) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในสายทาง  

วันที่ : 10 ต.ค. 2562 14:45

ข่าวทั้งหมด
ผอ.ขทช.นม. ร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ

ผอ.ขทช.นม.เข้าร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

วันที่ : 27 ส.ค. 2558 10:15

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค.58

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วย นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ และ นายพลายบัว แร่จัน วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในด้านต่างๆ และตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเป็นภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2558 

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 09:30

ข่าวทั้งหมด
 

 

home