home

พื้นที่รับผิดชอบ

 รายชื่อโครงข่ายทางหลวงชนบท 2557  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมา
สำนักทางหลวงชนบทที่    5   (นครราชสีมา)
ลำดับ รหัสสายทาง ชื่อสายทาง อำเภอ จังหวัด ระยะทาง
1 นม.1001 แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 349+500) – โรงพยาบาลบัวใหญ่ บัวลาย,บัวใหญ่ นครราชสีมา 21.979
2 นม.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 304 (กม.ที่ 87+700) – บ้านหนองเสือบอง ปักธงชัย,ครบุรี นครราชสีมา 24.900
3 นม.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (กม.ที่ 50+170) – บ้านเจริญผล ด่านขุนทด,พระทองคำ นครราชสีมา 19.537
4 นม.5004 แยกทางหลวงชนบท นม.3012(กม.ที่ 13+940) - อำเภอเทพสถิต เทพารักษ์ นครราชสีมา 19.885
5 นม.2005 แยกทางหลวงหมายเลข 24 (กม.ที่ 44+150) – บ้านห้วยยาง  ปักธงชัย,เมือง นครราชสีมา 7.940
6 นม.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2226 (กม.ที่ 18+700) – อำเภอห้วยแถลง พิมาย,ห้วยแถลง นครราชสีมา 42.789
7 นม.4007 แยกทางหลวงหมายเลข 2160 (กม.ที่ 11+700) – บ้านดอนรี คง,บัวใหญ่ นครราชสีมา 15.955
8 นม.4008 แยกทางหลวงหมายเลข 2148 (กม.ที่ 3+800) – บ้านปะคำ ด่านขุนทด,พระทองคำ นครราชสีมา 23.100
9 นม.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2150 (กม.ที่ 30+025) – บ้านทำนบพัฒนา ขามสะแกแสง,คง,พระทองคำ นครราชสีมา 16.100
10 นม.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 226 (กม.ที่ 34+500) – บ้านพิทักษากร จักราช,พิมาย นครราชสีมา 19.348
11 นม.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2067 (กม.ที่ 16+300) – บ้านมะค่า โนนสูง นครราชสีมา 13.477
12 นม.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 205 (กม.ที่ 303+800) – บ้านดอน เทพรักษ์,ด่านขุนทด นครราชสีมา 44.100
13 นม.1013 แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 349+500) – บ้านศิริรักษ์ บัวลาย,สีดา,ประทาย นครราชสีมา 14.540
14 นม.4014 แยกทางหลวงหมายเลข 2217(กม.ที่ 22+400) - บ้านกุดสระแก้ว ด่านขุดทด,เทพารักษ์ นครราชสีมา 19.100
15 นม.1015 แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 42+500) – บ้านหนองหัวฟาน โนนสูง,ขามสะแกแสง นครราชสีมา 27.850
16 นม.1016 แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 144+350) – บ้านกุดคล้า ปากช่อง นครราชสีมา 23.650
17 นม.1017 แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 359+700) – บ้านเตยกระโตน ประทาย นครราชสีมา 28.703
18 นม.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 37+700) – บ้านหัวถนน โนนสูง นครราชสีมา 10.750
19 นม.6019 บ้านโนนสูง – บ้านโนนไทย โนนสูง,โนนไทย นครราชสีมา 19.191
20 นม.1020 แยกทางหลวงหมายเลข 2 (239+000) – บ้านหนองปลิง เมือง นครราชสีมา 14.000
21 นม.1021 แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 219+500) – บ้านบะใหญ่ สูงเนิน,ปักธงชัย,วังน้ำเขียว นครราชสีมา 50.265
22 นม.1022 แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 74+060) – บ้านหัวหนอง โนนแดง,บัวใหญ่ นครราชสีมา 14.402
23 นม.3023 แยกทางหลวงหมายเลข 205 – บ้านสำโรง โนนไทย นครราชสีมา 20.401
24 นม.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 226 (กม.ที่ 13+200) – บ้านโนนม่วง เฉลิมพระเกียรติ,เมือง,โชคชัย นครราชสีมา 18.957
25 นม.1025 แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 40+800) – บ้านเพิก โนนสูง นครราชสีมา 8.970
26 นม.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม.ที่ 50+000) – บ้านหนองยาว บัวใหญ่ นครราชสีมา 16.995
27 นม.4027 แยกทางหลวงหมายเลข 2160 (กม.ที่ 4+500) – บ้านโคก คง,บัวใหญ่,แก้งสนามนาง นครราชสีมา 36.809
28 นม.5028 แยกทางหลวงชนบท นม.4047 (กม.ที่ 18+670) – บ้านยาง ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 13.100
29 นม.4029 แยกทางหลวงหมายเลข 2160 (กม.ที่ 7+000) – บ้านพลจลก คง,โนนสูง นครราชสีมา 11.000
30 นม.6030 บ้านโนนหญ้าคา – บ้านโคกสะอาด บัวใหญ่ นครราชสีมา 15.550
31 นม.6031 บ้านดอนขุนสนิท – บ้านตะคร้อ บัวใหญ่,คง นครราชสีมา 19.764
32 นม.3032 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (กม.ที่ 9+000) – บ้านคลองไผ่ สีคิ้ว นครราชสีมา 35.818
33 นม.4033 แยกทางหลวงหมายเลข 2256 (กม.ที่ 42+315) – บ้านช่องสำราญ ด่านขุนทด,เทพารักษ์ นครราชสีมา 29.033
34 นม.1034 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านวะภูแก้ว สูงเนิน นครราชสีมา 14.633
35 นม.4035 แยกทางหลวงหมายเลข 2166 (กม.ที่ 26+200) – อำเภอจักราช จักราช นครราชสีมา 27.082
36 นม.3036 แยกทางหลวงหมายเลข 226 (กม.ที่ 33.300) – บ้านพิมาย จักราช,พิมาย นครราชสีมา 26.098
37 นม.3037 แยกทางหลวงหมายเลข 226 (กม.ที่ 66+500) – บ้านโนนศรีคูณ ห้วยแถลง,หนองหงส์ นครราชสีมา,บุรีรัมย์ 13.972
38 นม.3038 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (กม.ที่ 45+950) – บ้านดอนใหญ่ ด่านขุนทด นครราชสีมา 10.617
39 นม.2039 แยกทางหลวงหมายเลข 24 (กม.ที่ 19+030) – บ้านท่าช้าง หนองบุญมาก,จักราช,เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 35.678
40 นม.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2365 (กม.ที่ 0+000) – บ้านโคกใบบัว ครบุรี นครราชสีมา 11.986
41 นม.3041 แยกทางหลวงหมายเลข 226 (กม.ที่ 63+400) – บ้านตะแกรง ห้วยแถลง นครราชสีมา 21.637
42 นม.5042 แยกทางหลวงชนบท นม.4035 – บ้านหนองไผ่ จักราช นครราชสีมา 26.920
43 นม.4043 แยกทางหลวงหมายเลข 2226 (กม.ที่ 24+500) – บ้านผักกาดหญ้า ชุมพวง,ลำปลายมาศ นครราชสีมา,บุรีรัมย์ 35.470
44 นม.3044 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (กม.ที่ 15+400) – บ้านกุดนางทอหูก สีคิ้ว,ด่านขุนทด นครราชสีมา 23.654
45 นม.2045 แยกทางหลวงหมายเลข 24 (กม.ที่ 5+700) – บ้านดอนไพล โชคชัย นครราชสีมา 11.590
46 นม.1046 แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 45+900) – บ้านสะแทด โนนสูง นครราชสีมา 6.150
47 นม.4047 แยกทางหลวงหมายเลข 2073 (กม.ที่ 73+075) – บ้านลำทะเมนชัย ชุมพวง,ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 25.400
48 นม.1048 แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 201+500) – บ้านสีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 15.590
49 นม.1049 แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 15+000) – บ้านโคกสูง เมือง นครราชสีมา 14.591
50 นม.4050 แยกทางหลวงหมายเลข 3462 (กม.ที่ 3+200) – บ้านโคกน้อยโนนสมบูรณ์ ครบุรี,เสิงสาง นครราชสีมา 19.821
51 นม.3051 แยกทางหลวงหมายเลข 207 (กม.ที่ 492+900) – บ้านดอนอีลุ่ม ประทาย นครราชสีมา 11.675
52 นม.3052 แยกทางหลวงหมายเลข 304 (กม.ที่ 55+000) – บ้านท่ามะปรางค์ วังน้ำเขียว,ปากช่อง นครราชสีมา 69.543
53 นม.3053 แยกทางหลวงหมายเลข 202 (กม.ที่ 74+590) – บ้านวังม่วง ประทาย นครราชสีมา 9.423
54 นม.1055 แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 74+060) – บ้านโนนแดง โนนแดง นครราชสีมา 8.355
55 นม.1056 แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 230+850) – บ้านคำไฮ สูงเนิน นครราชสีมา 30.021
56 นม.4057 แยกทางหลวงหมายเลข 2285 (กม.ที่ 7+990) – บ้านหนองบัววง ประทาย,เมืองยาง,ลำทะเมนชัย นครราชสีมา 30.793
57 นม.4058 แยกทางหลวงหมายเลข 2384 (กม.ที่ 26+275) – บ้านคูเมือง บ้านเหลื่อม,คง,ขามสะแกแสง นครราชสีมา 13.115
58 นม.3059 แยกทางหลวงหมายเลข 201 (กม.ที่ 13+158) – บ้านห้วยบง สีคิ้ว,ด่านขุนทด นครราชสีมา 25.634
59 นม.3060 แยกทางหลวงหมายเลข 304 (กม.ที่ 64+850) – บ้านซับพลู วังน้ำเขียว,ปากช่อง นครราชสีมา 45.800
60 นม.4061 แยกทางหลวงหมายเลข 2226 (กม.ที่ 8+900) – บ้านหนองสะเดา พิมาย นครราชสีมา 12.600
61 นม.4062 แยกทางหลวงหมายเลข 2365 (กม.ที่ 8+750) – บ้านสระว่านพระยา ครบุรี นครราชสีมา 12.300
62 นม.1063 แยกทางหลวงหมายเลข 2 (กม.ที่ 56+000) – บ้านบุหญ้าคา คง,โนนสูง นครราชสีมา 14.250
63 นม.3115 แยกทางหลวงหมายเลข 304 (กม.ที่ 86+400) - บ้านเฉลียง ปังธงชัย,ครบุรี นครราชสีมา 36.150
64 นม.1120 แยกทางหลวงหมายเลข 2 - บ้านโคกไผ่ เมือง นครราชสีมา 6.080
65 นม.6121 ถนนตามผังเมืองรวม  ถนนสาย ก และ ข ผังเมืองรวมโนนสูง โนนสูง นครราชสีมา 2.463
66 นม.5123 แยกทางหลวงหมายเลข 226 – บ้านหนองบัวโคก เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 11.660
67 นม.5124 แยกทางหลวงชนบทหมายเลข 2039 (กม.ที่ 20+987)- อำเภอจักราช เฉลิมพระเกียรติ,จักราช นครราชสีมา 22.330
68 นม.2125 แยกทางหลวงหมายเลข  24 – บ้านโนนม่วง โชคชัย นครราชสีมา 16.650
69 นม.3126 แยกทางหลวงหมายเลข  206 – บ้านสัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา 11.900
70 นม.3127 แยกทางหลวงหมายเลข  207 – บ้านไทรงาม โนนแดง,พิมาย นครราชสีมา 26.300
71 นม.3138 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 13.500
72 นม.3139 แยกทางหลวงหมายเลข 304 - บ้านคลองสะท้อน วังน้ำเขียว นครราชสีมา 21.190
73 นม.3140 แยกทางหลวงหมายเลข 226 - ทางเข้าท่าอากาศยานนครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 5.800
74 นม.2141 แยกทางหลวงหมายเลข 24 - บ้านหนองยายเทียม  หนองบุญมาก นครราชสีมา 10.974
           
    ระยะทางทั้งสิ้น     1,527.353