home

รางวัลประกวดภาพถ่ายในสายทาง

10 พฤติกรรมบนโลกออนไลน์เสี่ยงติดคุก

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา เข้าร่วมโครงการ "จังหวัดเคลื่อนที่"

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดย นายสนิท  รัตนศฤงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  และ  นายธนะชัย  อินทรศร  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว            ได้เข้าร่วมโครงการ  “สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เพื่อรับทราบ  รวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย  โดยมี  นายวิเชียร  จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธี  ณ  วัดดอนสว่าง  หมู่ที่  14  ตำบลวังกระทะ  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  29  สิงหาคม  2559  

วันที่ : 30 ส.ค. 2559 14:45

ผอ.ขทช.นม.เข้าร่วม "สภากาแฟ"

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  โดย  นายสมบูรณ์  ชัยศิรินิรันดร์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่  5  และ  นายสนิท  รัตนศฤงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ได้เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด  และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ  พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  โดยมี  นายสุรพันธ์  ดิสสะมาน  เป็นประธาน   ในที่ประชุม  ณ  โรงแรมวี-วัน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  25  สิงหาคม  2559          

วันที่ : 25 ส.ค. 2559 12:00

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมตรวจเอกสารโครงการตามระบบ QCS

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 นายสมบูรณ์  ชัยศิรินิรันดร์  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่  5  มอบหมายให้ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์  โดย  นายโกศล  สัมมาสะโก  นายช่างโยธาชำนาญงาน        ลงพื้นที่ออกตรวจสอบเอกสารโครงการตามระบบ QCS. รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ  2559  ที่แขวงทางหลวง   ชนบทนครราชสีมา  เพื่อเตรียมความพร้อมรับการ Random Check จากสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา  โดยมี  นายสนิท  รัตนศฤงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  พร้อมเจ้าหน้าที่  ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจเอกสารดังกล่าว  

วันที่ : 24 ส.ค. 2559 09:45

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา จัดรายการวิทยุ "หมอทาง"

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้จัดรายการ “ทช.หมอทาง” ประจำเดือน  สิงหาคม 2559  โดยมี  นายภูวดล  คำบุญเลิศ  นายช่างโยธาชำนาญงาน  เป็นผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.105.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 30280  เมื่อวันที่  5  สิงหาคม  2559  ตั้งแต่เวลา 11.00 – 12.00 น. โดยหัวข้อ  และเนื้อหาที่นำมาประชาสัมพันธ์มี  3 ช่วงของรายการ ช่วงที่ 1 ประชาสัมพันธ์เรื่อง”การแข่งขันกีฬาระดับโลก  โอลิมปิก 2016”  ช่วงที่ 2 ของรายการได้ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับเรื่อง “ทช.ขอบอก”  และช่วงที่  3  ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง “ท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับทางหลวงชนบท”  ซึ่งจะต้องดำเนินการควบคู่ไปกับภารกิจหรือกิจกรรมอื่นๆ ของกรมฯ เช่น กิจกรรมด้านงานก่อสร้างทาง, งานบำรุงทาง และงานอื่นๆ ที่กรมฯ ได้กำหนดไว้  ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงความสำคัญ  และความเป็นมาของภารกิจดังกล่าว

วันที่ : 24 ส.ค. 2559 09:45

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน สิงหาคม 2559

เมื่อวันที่  16  สิงหาคม 2559  นายโสภณวิชญ์ พิกุลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมปฏิบัติงานในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดนครราชสีมา  ประจำเดือนสิงหาคม  ณ บ้านวังกระสวย  หมู่ที่  2  ตำบลกฤษณา  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อที่จะนำบริการสาธารณะของรัฐ  ไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่  

วันที่ : 18 ส.ค. 2559 13:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ผอ.ขทช.นม. ร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ

ผอ.ขทช.นม.เข้าร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

วันที่ : 27 ส.ค. 2558 10:15

logo
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค.58

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วย นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ และ นายพลายบัว แร่จัน วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในด้านต่างๆ และตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเป็นภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2558 

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 09:30

ข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 

 

home