home

 

 

 

ผู้บริหาร

ทช.หมอทาง เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2558

วันที่ : 29 พ.ค. 2558 15:15

ขทช.นครราชสีมา ร่วมงานวันพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2558

นายจักรี สิงคเสลิต นายช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา มอบหมายให้ นายนิยม กิจหนองสรวง นายช่างโยธาชำนาญงาน นายชัยวิชิต พรีพรม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และ  นายภูวดล คำบุญเลิศ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศมหาราชที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในด้านต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสามารถกอบกู้เอกราชในดินแดนบางส่วนและรักษาอำนาจอธิปไตยไว้ได้จนถึงทุกวันนี้และเพื่อระลึกถึง และตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเป็นภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ห้องประชุมตะโกราย 2 ชั้น 3 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558

วันที่ : 29 เม.ย. 2558 14:15

“โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

นายจักรี สิงคเสลิต นายช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา ได้เข้าร่วม “โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมี นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  17 เมษายน 2558

วันที่ : 24 เม.ย. 2558 09:15

ขทช.นม. จัดประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา โดย นายจักรี สิงคเสลิต นายช่างโยธาอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ได้จัดประชุมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

วันที่ : 09 เม.ย. 2558 11:45

“ทช.หมอทาง” 1 เมษายน 2558

 นายชัยวิชิต พรีพรม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นผู้ดำเนินรายการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมทางหลวงชนบท ออกอากาศทางสถานีวิทยุ F.M.105.25 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา 30280  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558  ตั้งแต่เวลา 14.00 – 15.00 น. โดยหัวข้อและเนื้อหาที่นำมาประชาสัมพันธ์มี 3 ช่วงของรายการ ช่วงที่ 1 ประชาสัมพันธ์เรื่อง “กรมทางหลวงชนบท จัดรถบรรทุกน้ำแก้ภัยแล้งทั่วประเทศ” ช่วงที่ 2 เกี่ยวกับเรื่อง “นโยบายก้าวตาม ทช. ด้วยนโยบาย 11 ประการ” และช่วงที่ 3 ของรายการ  ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่อง “การจัดโครงการ รักษ์ทาง – รักถิ่น” 

วันที่ : 09 เม.ย. 2558 11:45

ข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 
 
 
       

 

home