home

 

10 พฤติกรรมบนโลกออนไลน์เสี่ยงติดคุก

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย ดำเนินการตัดหญ้า สาย นม.1055

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 นายอัครพัชร์ เทพเนาว์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย โดยหน่วยซ่อมบำรุงทางประทาย ได้ดำเนินการตัดหญ้าสองข้าง สาย นม.1055 แยกทางหลวงหมายเลข 2 – บ้านโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา  ตลอดทั้งสายทาง  

วันที่ : 23 ก.ย. 2559 16:30

ผอ.ขทช.นม.เข้าร่วม "สภากาแฟ"

แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  โดย  นายสนิท  รัตนศฤงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา  ได้เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ    ในจังหวัด  และหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ  พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ณ  อาคาร    โรงเก็บอากาศยาน  กองบิน 1  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  21  กันยายน  2559  

วันที่ : 23 ก.ย. 2559 16:30

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง โครงการจัดงหวัดเคลื่อนที่ โครงการส่งเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุด สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันที่  19  กันยายน 2559  นายสุรพันธ์ สุคันธิน ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง  เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ใน"โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน  บำบัดทุกข์      บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้ม  ให้ประชาชน"  ประจำปีงบประมาณ  2559  โดยมี นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  มีการให้บริการของส่วนราชการและ       กิจกรรมต่างๆ  ณ ศาลาวัดบ้านโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา  

วันที่ : 23 ก.ย. 2559 16:30

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ดำเนินการขอคัดและขอถ่ายสำเนาเอกสาร

นายโสภณวิชญ์ พิกุลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว ได้เข้าติดต่อกับสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด  เพื่อขอตรวจสอบหลักฐานทะเบียนที่ดิน (ระวางโฉนดที่ดิน) และขอถ่ายสำเนาเอกสาร  จำนวน 1 สายทาง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559  

วันที่ : 23 ก.ย. 2559 16:30

ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานสำหรับอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 4/2559

เมื่อวันที่  17 กันยายน 2559  นายธนะชัย อินทรศร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว  ได้รับเชิญเป็นวิทยากร โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานสำหรับอาสาสมัครทางหลวงชนบท  (อส.ทช.) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 4/2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ    พระศรีนครินทร์ฯ  อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  

วันที่ : 21 ก.ย. 2559 14:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ผอ.ขทช.นม. ร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ

ผอ.ขทช.นม.เข้าร่วมโครงการปลูกต้นโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

วันที่ : 27 ส.ค. 2558 10:15

logo
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 28 ก.ค.58

นายสนิท รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา พร้อมด้วย นายไพวรรณ์ เขียวอ่อน วิศวกรโยธาชำนาญการ และ นายพลายบัว แร่จัน วิศวกรเครื่องกลชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อเป็นการรำลึกและสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในด้านต่างๆ และตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเป็นภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2558 

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 09:30

ข่าวทั้งหมด

 
 
 
 
 

 

home